Disclaimer - Links - Sitemap - Contactinfo - FAQ - RSS-Feeds RSS-Feeds - Statuten - Huishoudelijk reglement - YouTube YouTube Nederlands Engels 
 
Inloggen
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
 
Wachtwoord vergeten?
Klik hier

Info

Mail een vriend
Wij zijn lid van:
de FEHACVriendenclub van
KNAC


STATUTEN


Naam en Zetel

Artikel 1
De vereniging draagt de naam "Saab Classics Vereniging Nederland". Zij is gevestigd te Groningen.

Doel

Artikel 2
Het doel van de vereniging is:

De leden in staat te stellen zo lang als mogelijk is de in Artikel 4 genoemde SAAB modellen, welke in het bezit zijn van de leden van de vereniging, op een verkeersveilige manier te gebruiken.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door het bundelen van de werkkracht, de inzichten en kreativiteit van de leden.

Duur

Artikel 3
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar vangt aan op 1 januari 1980.

Lidmaatschap

Artikel 4
Leden van de vereniging kunnen slechts zijn natuurlijke personen, die bij de aanvang van het boekjaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en die eigenaar zijn van een SAAB model 92, 93, 95, 96 en 97 (Sonett). Degenen die lid willen worden van de vereniging dienen een aanvraagformulier te overleggen aan het secretariaat. Het bestuur beslist of een kandidaat al of niet als lid wordt toegelaten. Bij niet toelating kan de algemene ledenvergadering alsnog besluiten tot toelating.

Artikel 5.1
Het lidmaatschap eindigt:
  • door het overlijden van een lid
  • door opzegging door het lid
  • door opzegging namens de vereniging
  • door ontzetting
Artikel 5.2
Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het eind van een kalenderjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke vóór de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn.
Artikel 5.3
Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan te allen tijde en zonder inachtneming van een opzegtermijn geschieden door het bestuur wanneer het lid, na daartoe bij herhaling door het bestuur schriftelijk te zijn aangemaand, niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mogen worden
Artikel 5.4
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de verenigingen of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgaaf van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijnen en hangende het onderzoek is het lid geschorst.

Geldmiddelen

Artikel 6.1
De geldmiddelen der vereniging worden verkregen uit de contributies van de leden, uit subsidies, uit eventuele verkrijgingen ingevolge schenkingen, erfstellingen of legaten, alsmede uit eventuele andere toevallige baten.
Artikel 6.2
Ieder lid betaald een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Bestuur

Artikel 7.1
Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste tien leden.
Artikel 7.2
De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd.
Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, vice voorzitter, secretaris, penningmeester en een lid algemene zaken, welke bestuursleden meerderjarig moeten zijn.
Artikel 7.3
De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen en ontslaan.
Artikel 7.4
Jaarlijks treedt tenminste één bestuurslid af, volgens een door het bestuur op te maken rooster . Het bestuur kan besluiten dat meer dan één bestuurslid jaarlijks aftreedt. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
Artikel 7.5
Nieuwbenoemde bestuursleden aanvaarden hun functie terstond na hun benoeming en nemen op het rooster van aftreden de plaats van hun voorganger in. De algemene vergadering kan voor de aanvaarding echter een ander tijdstip vaststellen.
Artikel 7.6
De schorsing van een bestuurslid, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door ontslag, eindigt door verloop van die termijn.
Artikel 7.7
Bij ontstentenis van de voorzitter wordt zijn taak waargenomen door de vice-voorzitter. Bij andere tussentijdse vacatures in het bestuur wordt binnen twee maanden een algemene ledenvergadering gehouden ter vervulling daarvan, tenzij het bestuur besluit met de vervulling te wachten tot de eerste algemene vergadering.

Artikel 8.1
Onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid kan het bestuur zich ter uitvoering van zijn taak doen bijstaan door werkgroepen of commissies, welke door het bestuur worden benoemd.
Artikel 8.2
De samenstelling van de werkgroepen en/of commissies worden door het bestuur aan de algemene vergadering bekend gemaakt.

Vertegenwoordiging

Artikel 9.1
Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. De voorzitter en de secretaris gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
Artikel 9.2
Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de voorzitter en penningmeester voldoende.
Artikel 9.3
Voor het aangaan van geldleningen, alsmede van het kopen en vervreemden, bezwaren, of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomst en waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.

Bestuursvergaderingen

Artikel 10.1
Er worden jaarlijks tenminste zes bestuursvergaderingen gehouden en verder zo dikwijls als de voorzitter en drie bestuursleden dit wenselijk achten.
Artikel 10.2
De voorzitter stelt de agenda vast. Hij is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen op verzoek van tenminste drie bestuursleden.
Artikel 10.3
Besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste de helft plus één van het aantal zitting hebbende bestuursleden aanwezig is. Indien in een bestuursvergadering niet het hiervoor bedoeld aantal bestuursleden aanwezig is, kan het bestuur in een ten hoogste twee weken nadien te houden vergadering over dezelfde onderwerpen besluiten nemen, ongeacht het aantal bestuursleden, mits bij de oproeping tot de vergadering het verloop van de vorige vergadering wordt bekend gemaakt.
Artikel 10.4
Bij staking van de stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem.

Algemene vergadering

Artikel 11.1
Tenminste éénmaal per jaar wordt binnen twee maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden. De algemene vergadering kan evenwel de gemelde termijn voor ieder jaar afzonderlijk verlengen.
Artikel 11.2
Een algemene vergadering wordt voorts gehouden krachtens een besluit van het bestuur of op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden.
Artikel 11.3
Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering en heeft de bevoegdheid aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen.
Artikel 11.4
Ieder lid heeft één stem. Een stem kan niet door een gemachtigde worden uitgebracht.

Artikel 12.1
De agenda van de jaarvergadering wordt vastgesteld door het bestuur.
Artikel 12.2
Op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden is het bestuur verplicht een opgegeven punt op de agenda te plaatsen. Het verzoek hiertoe dient tenminste tien dagen vóór de algemene vergadering door het bestuur ontvangen te zijn, de dag van ontvangst en vergadering niet meegerekend.
Artikel 13
De agenda van de jaarvergadering bevat tenminste de volgende punten:
  • het jaarverslag door het bestuur over het afgelopen jaar.
  • rekening en verantwoording door het bestuur over het gevoerde beleid, zoals het afgelopen boekjaar gevoerd.
  • verslag van de bevindingen van de kascommissie.
  • verkiezingen van bestuursleden.
  • benoeming van de kascommissie.

Artikel 14.1
Op de jaarvergadering brengt het bestuur het jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de daartoe noodzakelijke stukken, rekening en verantwoording over in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
Artikel 14.2
De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere kennis, dan kan de kascommissie zich laten bijstaan door een deskundige.
Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste en ter zake dienende inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, inzage te geven in de boeken en de bescheiden der vereniging te geven.
Artikel 14.3
Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
Artikel 15.1
Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door middel van een schriftelijke kennisgeving, welke de leden wordt toegezonden tenminste zeven dagen van tevoren, de dag van oproeping en van de vergadering niet meegerekend.
Artikel 15.2
De kennisgevingen bevatten de vermelding van tijd en plaats van de te houden vergadering, alsmede de agenda.
Artikel 15.3
Indien aan een verzoek als bedoeld in Artikel 11 lid 2 geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan, op de wijze zoals is bepaald in lid 1 van Artikel 15
Artikel 16.1
Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in de wet of deze statuten anders bepaald is. Ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
Artikel 16.2
Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
Artikel 16.3
Bij staking van de stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Heeft bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt een tweede stemming plaats van tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich verenigden. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, dan beslist het lot.

Statuten en ontbinding

Artikel 17.1
Besluiten tot wijziging van deze statuten en tot ontbinding van de vereniging kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering met tenminste 3/4 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste 1/4 van de leden aanwezig is.
Artikel 17.2
Oproeping tot een zodanige vergadering geschiedt per brief, met de mededeling dat wijziging van de statuten casu quo dat ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping tot zodanige vergadering zal tenminste tien dagen zijn, de dag van oproeping en van vergadering niet meegerekend.
Artikel 17.3
Is in een zodanige vergadering niet 1/4 deel van het aantal leden aanwezig, dan wordt na deze vergadering een nieuwe vergadering bijeen geroepen, te houden niet eerder dan veertien dagen en niet later dan twee maanden na de eerste. In deze tweede vergadering kunnen besluiten als in het eerste lid van dit Artikel bedoeld worden, genomen met tenminste 3/4 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
Artikel 17.4
Statutenwijzigingen treden niet eerder in werking dan nadat hiervan notariële akte is opgemaakt.

Vereffening

Artikel 18.1
Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
Artikel 18.2
De bestemming van het batig saldo zal worden vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering.
Artikel 18.3
Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht.
 
Powered by BlueSite Manager 4.5    -   Developed by BlueSine Webapplicaties b.v.